آنزیم لیپاز مایع Lipase Enzyme

EvaPase100Lبرای سفارش و اطلاع از قیمت تماس بگیرید! 02155531207 یا 09123499272


فرم درخواست پیش فاکتور


توضیحات تکمیلی

نام کالا

آنزیم لیپاز, Lipase Enzyme

گرید

بهداشتی

وزن گالن

۳۵ کیلوگرم

شرکت سارنده

ishaan

کشور سازنده

هندوستان

توضیحات

آنزیم لیپاز مایع Lipase Enzyme

آنزیم لیپاز مایع Lipase Enzyme آنزیمهایی هستند ، که در همه جا ، از جمله گیاهان ، قارچها و باکتريها حضور دارند و داراي اهمیت فیزیولوژیکی و پتانسیل صنعتی قابل توجهی می باشند .

عملکرد بیولوژیکی لیپاز ( Lipase ) ، کاتالیز هیدرولیز تري آسیل گلیسیرولها به اسیدچرب آزاد ، دی آسیل گلیسیرول ، مونوآسیل گلیسرول وگلیسیرول می باشد .

لیپازها خصوصیات منحصربه فردي در مواجه با محیطهاي آبی و غیرآبی دارند ، وقتی محتواي آب محیط کم باشد ، سنتز استر از گلیسرول و اسید چرب طولانی زنجیر، انجام میگیرد ، یک لیپاز حقیقی ، امولسیون استرهاي گلیسیرین و اسید چرب طولانی زنجیر ، مثل تریپالمیتین وتري اولئین را از هم جدا میکند .

پیش رفت کاربردهاي شیمیاي آنزیمها به خصوص در 33 سال اخیر در صنایع غذایی بسیار امید بخش بوده است .

لیپازها محدوده ي کاربردي گسترده اي در دترجنتها ، صنایع آلی ، صنایع چرم ، مدیریت محیط زیست ، وسایل آرایشی و صنایع عطري ، مواد پزشکی وبیوسنسورها دارند .

در حال حاضر، از لیپازها براي تولید انانتیومر الکلهاي اولیه و ثانویه ی غنی شده استفاده میشود .

با این حال براي کربوکسیلیک اسید هاي کایرال و آمینهاي ثانویه ، کمتر استفاده میشوند .

استرهاي کوچک وکربوکسیلیک اسیدهاي کوتاه زنجیر و نیمی از الکلهاي سنتز شده توسط لیپازها ، نقش مهمی در صنایع غذایی مثل عطر و طعم دارند .

امروزه لیپازها جایگاه مهمی در بین بیوکاتالیست ها دارند .

قابلیت هیدرولیز تري گلیسرید ها ، به آن ها این امکان را داده است ، که در طیف وسیعی از سوبستراها مورد استفاده قرار گیرند .

سوبستراي اصلی آنزیم لیپاز ، ترياسیل و گلیسرول هاي کم محلول در آب است .

تحت شرایط طبیعی آنها پیوند هاي استري ما بین یک فاز سوبستراي غیرمحلول فاز مایع را هیدرولیز میکنند .

در غیاب آب ، واکنش منجر به استریفیکاسیون و تشکیل گلیسرید ها از اسیدهاي چرب گلیسرول میشود .

لیپاز ها بطور اختصاصی به موقعیت 1 یا 3 کربن در گلیسرول حمله می کنند .

آنزیم لیپاز مایع Lipase Enzyme بطور وسیعی در طبیعت وجود دارد و در اغلب گونه هاي حیوانی ، گیاهی ، باکتريها ، مخمرها و قارچها یافت می شود .

آنزیمهاي بدست آمده از منبع باکتریایی بیشتر مورد توجه محققان بوده است ، زیرا کشت ، غربالگري و مهندسی ژنتیک باکتريهاي مولد ، آسان تر از سایر موجودات می باشد .

آنزیم خارج سلولی لیپاز توسط برخی از باکتریها بصورت گلیکوپروتئین و در برخی دیگر بصورت لیپوپروتئین تولید میشود .

تعداد  کمی  از لیپازهاي باکتریایی  ، نسبت به  دماي بالا مقاومت  دارند .

عوامل محیطی متعددي مانند دما ، pH ، حضور منابع کربن ، نیتروژن و لیپید ، دور همزن و میزان اکسیژن محلول در تولید لیپاز ، موثر شناخته شده اند .

علاوه بر این ، حضور اسیدهاي چرب آزاد ، استرهایی با قابلیت هیدرولیز، نمک هاي صفرآوي و گلیسرول از عوامل محرك تولید آنزیم می باشند .

قابلیت بیوکاتالیستی لیپازهاي میکروبی در هر دو محیط آبی و غیر آبی و همچنین مقاومت مناسب آن در محیط هاي قلیایی و دماي بالا ، منجر به کاربرد وسیع آن در صنایع تولیدي شوینده ها ، مواد غذایی ، داروسازي ، چرم سازي ، لبنیات ، بیوفسیل و سنتز انواع ترکیبات چرب شده است .

آنزیم لیپاز مایع Lipase Enzyme

لیپاز ( Lipase ) ، آنزیمی است که توانایی هیدرولیز استرها را دارد و نقش اختصاصی تبدیل تری‌گلیسرید به گلیسرول و اسید چرب را ایفا می‌کند ، که به این عمل لیپولیز می‌گویند .

لیپازها را می‌توان زیرمجموعه‌ای از استرازها ، از گروه اصلی هیدرولازها دانست .

لیپازها آنزیم هایی هستند که هیدرولیز تری‌گلیسیریدهای بلند زنجیر را کاتالیز می‌کنند .

آن‌ها به طور طبیعی در معده و لوزالمعده انسان و سایر گونه‌های جانوری وجود دارند و لیپیدها و چربی‌ها را هضم می‌کنند .

لیپازهای میکروبی توسط باکتری‌ها ، قارچ‌ها و مخمرها تولید می‌شوند .

آنزیم لیپاز مایع Enzyme Lipase و کاربرد های آن

لیپاز ها می توانند ، به صورت جزئی یا کلی ، جایگزین اکثر امولسیفایرها نظير ( DATEM ) يا  ( SSL ) گردند .

لیپاز ها با فسفولیپازها تفاوت دارند .

اين آنزيم هـا ابداع جدیـدی در صنعت نـان جهان هستند و کاربرد وسیعی در صنـايع  وابسته به آرد ، از خود آرد گرفته تا خمیر نان وکیک و… دارند .

درگذشته ای بسیار نزدیک ، دانشمندان علـم بيوتكنولوژي توانستند ، بـا درک واکنش بین لیپیـد و پروتئین در داخل خمیر ، راهي مناسب براي استفاده از لیپاز ، در صنعت نان پيدا نمايند و امروزه  آنزیمهای لیپـاز ، یکی از موثرترین آنزيم ها در صنعت پخت به حساب مي آيند .

همچنین اين آنزيم ها به عنوان  ابزاری جدید و قدرتمند برای كـاربرد ، به صـورت حرفـه ای در زمینه بهبود کیفیت  آرد ، توليد محصـولات جدیـد ، تولید بهبود دهنده هـای نان و… مي توانند مورد استفاده قرار گيرند .

ليپوليز ، يکي از واکنش هاي بيوشيميايي اصلي ، طي رسيدن پنير است .

در اثر پاستوريزاسيون و حرارت دهي ليپاز طبيعي شير ، غيرفعال مي شود ؛ بنابراين ، ليپوليز در پنيرهاي ايراني در سطح بسيار پايين انجام مي شود .

آنزیم لیپاز مایع Lipase Enzyme

برای اطلاعات بیشتر درباره آنزیم لیپاز اینجا کلیک کنید .